projecte

Client: Fundació Biodiversitat
Projecte: LIFE+INDEMARES
Data d'execució: Juny 2009- Març 2010

Accions:
Butlletí informatiu
Manual corporatiu i de marca
Pàgina web
Pla de comunicació

La Fundació Biodiversitat, entitat pública del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí és la coordinadora del projecte LIFE+ INDEMARES “Inventari i designació de la Red Natura 2000 a les àrees marines de l´Estat Espanyol” , el principal objectiu de la qual és contribuir a la protecció de la biodiversitat als mars espanyols, identificant espais de valor per a la Xarxa Natura 2000.
Iternatura va elaborar per a aquest projecte el Pla de Comunicació, el manual corporatiu i de marca i la pàgina web, així com el disseny del butlletí informatiu, coordinat per WWF Espanya.

Antecedents
El projecte té un enfocament participatiu i integra el treball de diverses institucions i entitats de referència en la gestió, la investigació i la conservació del medi marí a nivell nacional. La diversitat de les esmentades institucions requeria d'un treball estratègic de comunicació coordinat, integrat i adaptat a les diferents necessitats requerides.

Objectius
La Fundació Biodiversitat pretén principalment amb aquest projecte: resoldre les necessitats dels socis en matèria de comunicació, materials i eines per a la difusió del projecte, assegurar una comunicació clara, contínua, coherent i coordinada per informar sobre el mateix i respondre a l'envergadura d'una iniciativa les actuacions de la qual es desenvolupen entre l'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2013 i que compta amb un pressupost de 15,4 milions d'euros, cofinançat per la Comissió Europea en un 50%.

Estratègia
Iternatura va incorporar el seu equip de treball un expert en l'àmbit marí amb experiència en projectes internacionals. Es van mantenir entrevistes i reunions amb els responsables del projecte a la Fundació i amb els socis, i es va realitzar un estudi de la presència en mitjans de comunicació nacionals de la Xarxa Natura 2000 terrestre i marítima. Actualment i fins a la fi del projecte, Iternatura realitza el manteniment de la web www.indemares.es i el disseny semestral del butlletí informatiu.

www.indemares.es

botoamunt
botoabaix